fbpx

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. a. Kesbeke-online.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kesbeke Outlet & Webshop, gevestigd aan de Adrienne Solserstraat 47 te Almere., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84244151, BTW nummer NL863145103B01; en bereikbaar via webwinkel@kesbeke.nl of via telefoon nummer 036-5451484
1. b. klant: de wederpartij in opdracht van wie Kesbeke-online.nl producten levert dan wel met wie Kesbeke-online.nl een overeenkomst aangaat;
1. c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kesbeke-online.nl en de klant;
1. d. product: de zaak die door Kesbeke-online.nl wordt geleverd;
1. e. website: de website www.Kesbeke-online.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kesbeke-online.nl en de klant waarop Kesbeke-online.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kesbeke-online voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kesbeke-online.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.3 Indien een aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft, dan wordt de geldigheidsduur bij het aanbod op de website vermeld.
3.4 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Kesbeke-online.nl via de website heeft aanvaard.
4.2 Na ontvangst van de bestelling, bevestigt Kesbeke-online.nl onverwijld via de e-mail de bestelling. In de bevestigingse-mail die kesbeke-online.nl naar de klant stuurt, staat het bestelnummer van de klant en de details van de bestelling.
4.3 De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt op de website dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn standaard in euro’s vermeld en inclusief btw. Op de website wordt de mogelijkheid geboden om de prijzen in dollars te tonen.
5.2 e vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief verzend- of transportkosten en exclusief eventuele douanekosten of invoerrechten.
5.3 Aan klanten die gevestigd zijn buiten de EU wordt geen btw in rekening gebracht.
5.4 Kesbeke-online.nl is gerechtigd de prijzen van de producten van tijd tot tijd aan te passen.
5.5 Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het btw-tarief.

Artikel 6 Levering
6.1 De levertijd van de producten wordt op de website vermeld. De door Kesbeke-online.nl opgegeven levertijden zijn niet als een fatale termijn te beschouwen. De klant accepteert dat de levering vertraagd kan worden bijvoorbeeld door toedoen van het door Kesbeke-online.nl ingeschakelde vervoersbedrijf of door douaneformaliteiten. Kesbeke-online.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke vertraging, tenzij de vertraging te wijten is aan een handelen en/of nalaten van Kesbeke-online.nl.
6.2 De levertijd vangt aan op het moment dat Kesbeke-online.nl alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.
6.3 Producten die niet voorradig zijn, worden door Kesbeke-online.nl besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval wordt het eventueel reeds betaalde factuurbedrag binnen 30 dagen na de ontbinding door Kesbeke-online.nl aan de klant terugbetaald.
6.4 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres. Indien de klant het adres waar de producten geleverd dienen te worden niet correct of onvolledig heeft opgegeven, dan is de klant daar zelf verantwoordelijk voor en kan Kesbeke-online.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende vertraging in de levering of voor het daardoor niet kunnen leveren van de producten.
6.5 Alle kosten voor het verzenden en/of transporteren van de producten naar het door de klant opgegeven adres zijn voor rekening van de klant. De hoogte van de verzend- of transportkosten wordt apart voor het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
6.6 Zodra de te leveren producten feitelijk in het bezit van de klant zijn, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
6.7 Eventuele douanekosten en/of invoerrechten zijn voor rekening van de klant.
6.8 Indien de levering of een deel daarvan door de douane in het land waar de producten geleverd dienen te worden wordt ingenomen, dan is Kesbeke-online daar niet verantwoordelijk voor en geeft dat de klant niet het recht op ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
6.9 Indien de levering of een deel daarvan door de douane naar Kesbeke-online.nl wordt teruggestuurd, dan zal Kesbeke-online.nl de klant daarvan via de e-mail op de hoogte stellen en wordt het factuurbedrag aan de klant terugbetaald.
6.10 De klant dient zelf te onderzoeken of de bestelde producten door de douane in het land waar de producten geleverd dienen te worden doorgelaten worden. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de producten geleverd dienen te worden in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
6.11 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Neemt de klant de producten niet in ontvangst, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
6.12 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 De geleverde producten zullen voldoen aan de specificaties die bij het aanbod zijn vermeld.
7.2 Indien de producten die worden aangeboden een kortere houdbaarheidsdatum hebben dan de gebruikelijke houdbaarheidsdatum, dan wordt dat bij het product op de website vermeld.

Artikel 8 Betaling
8.1 De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL;
8.2 Kesbeke-online.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9 Reclames
9.1 De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren. De klant dient in het bijzonder na te gaan: 1. a. of de juiste producten zijn geleverd;
1. b. of de verpakking van de producten onbeschadigd is.

9.2 Tekortkomingen en/of beschadigingen en/of gebreken dienen binnen 48 uur na de levering aan Kesbeke-online.nl bekend te worden gemaakt. Reclames die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
9.3 De klant is verplicht Kesbeke-online.nl de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Kesbeke-online.nl overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Kesbeke-online.nl enige aansprakelijkheid erkent.
9.4 Indien een product een gebrek vertoont, dan zal Kesbeke-online.nl naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren.
9.5 Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
9.6 Indien een product waarvan de verpakking bij het transport beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product bedorven is, dan dient de klant dit product niet te consumeren. Kesbeke-online.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door de klant van deze bepaling.
9.7 Klachten kunnen gemeld worden bij: Kesbeke-online.nl, e-mail: info@Kesbeke-online.nl
9.8 Bij het indienen van een klacht dient de klant zijn bestelnummer te vermelden.
9.9 Klachten worden door Kesbeke-online.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertraginliduur.

Artikel 10 Herroepingsrecht
10.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het geleverde product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van de originele verzegeling/verpakking, etc. Kesbeke-online.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
10.2 De verzendkosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de klant.
10.3 Artikel 10.1 is niet van toepassing op producten die snel kunnen bederven of verouderen of die naar hun aard niet kunnen worden teruggestuurd. Indien een product niet op grond van het herroepingsrecht geretourneerd kan worden, dan wordt dit bij het product op de website vermeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Kesbeke-online.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 1. a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
1. b. enige daad of nalatigheid van de klant.

11.2 Kesbeke-online.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kesbeke-online.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
11.3 Kesbeke-online.nl aanvaardt bij consumering na de uiterste houdbaarheidsdatum van de producten geen enkele aansprakelijkheid.
11.4 Kesbeke-online.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 Indien Kesbeke-online.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kesbeke-online.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kesbeke-online.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kesbeke-online.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kesbeke-online.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht is Kesbeke-online.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Kesbeke-online.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
12.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Kesbeke-online.nl door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Kesbeke-online.nl of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Kesbeke-online.nl of van het door haar ingeschakelde vervoersbedrijf het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kesbeke-online.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kesbeke-online.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 15 Beveiliging en internet
15.1 Kesbeke-online.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Kesbeke-online.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Kesbeke-online.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.4 Op elke overeenkomst tussen Kesbeke-online.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Kesbeke-online.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kesbeke-online.nl gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Kesbeke-online.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

VAKANTIE WEBSHOP

Sorry, we zijn er even niet. Hemelvaartsdag en vrije uurtjes zorgen er helaas voor dat we uw bestelling pas na 16 mei kunnen versturen. U kunt uiteraard wel alvast bestellen! Excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.