fbpx

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kesbeke-online verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor uw privacy. Kesbeke-online neemt uw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wanneer u persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen. Kesbeke-online verstrekt uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wie is Kesbeke-online?

Kesbeke-online is de handelsnaam van Kesbeke Fijne Tafelzuren. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34182194.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om contact met u op te kunnen nemen.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Kesbeke-online heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Wanneer u een account aanmaakt bij Kesbeke-online, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer u een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

– We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.
– We voorzien onze website en met de nodige frequentie van automatische veiligheidsscans.
– We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
– We gebruiken de laatste technologieën en software.
– We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
– Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
– Alleen medewerkers van Kesbeke-online die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens.
– We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt.
– Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Kesbeke-online, stuur dan meteen een mail naar info@kesbeke-online.nl of neem contact op met de klantenservice of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Hoe lang en waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

Bewaartermijn:

5 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.

7 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen
– Alle inkooprapporten van goederen, import en export

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?

Kesbeke-online maakt gebruik van cookies en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. U kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in u browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door u aangegeven voorkeuren, opgeslagen op uw apparaat. Dankzij cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Bij het gebruik van andere technieken kunt u bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics om het gebruik van onze websites te analyseren.

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van onze producten en overige krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Kesbeke-online, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:
– Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
– Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren.
– Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords en Google Doubleclick.
-Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
– IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
– Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

VAKANTIE WEBSHOP

Sorry, we zijn er even niet. Hemelvaartsdag en vrije uurtjes zorgen er helaas voor dat we uw bestelling pas na 16 mei kunnen versturen. U kunt uiteraard wel alvast bestellen! Excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.